Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2014 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » PIT 2014

Przychody i koszty

Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015

Przegląd Podatku Dochodowego nr 10 (394) z dnia 20.05.2015

Wspólne opodatkowanie

Gazeta Podatkowa nr 28 (1173) z dnia 7.04.2015

Przegląd Podatku Dochodowego

Odliczenia od dochodu

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Odliczenia od podatku

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Dochody zagraniczne

Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015

Pozostałe zagadnienia

Przegląd Podatku Dochodowego
DARMOWY
PROGRAM
szczegółowy opis programu »
Rozlicz podatek łatwo, szybko i prawidłowo! Darmowy program PIT Gofin 2014 - roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2014 r. - przeznaczony jest dla wszystkich podatników. Wypełnij zeznanie podatkowe i złóż je w sposób tradycyjny lub przez internet. Program PIT Gofin 2014 umożliwia także złożenie PIT-11 i PIT-40 przez internet przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Uwaga! Program może być wykorzystywany bezpłatnie również do celów zarobkowych.
» Poleć program PIT Gofin 2014 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
Partnerzy
Akcji PIT:

Niezbędna pomoc

Skala podatkowa w PIT 2014

Okres obowiązywania: od 2009-01-01 do 2014-12-31
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2014

 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ulgi i odliczenia w PIT 2014

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof  
w 2014 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
e) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
w 2014 r. - wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł
• Darowizny przekazane na:
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2014 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego 
w 2014 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa
kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Według stanu na 1.01.2014 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.
Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulga internetowa
w 2014 r. -  wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, z uwzględnieniem art. 26 ust. 6h ustawy o pdof
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego; w 2014 r. limit opłat na IKZE wynosi 4.495,20 zł
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
w 2014 r. - kwota stanowiąca:
- 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł - na drugie dziecko,
- 166,67 zł - na trzecie dziecko,
- 225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko,
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą 
w 2014 r. - kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
Ulgi i odliczenia

PIT 2014 - druki

Deklaracje i informacje
Deklaracje i informacje
Zeznanie
Zeznanie
Roczne obliczenie podatku

Rachunki bankowe urzędów skarbowych


Organizacje pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl/bip/
Na formularzu PIt-2 można poprosić pracownika aby np. "na samym dole" dopisał adres zamieszkania i nazwe U. Skarbowego
PIT 2012 - PIT-2  czy mozna dopisac
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60