Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2014 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: PIT 2014 » Dochody zagraniczne

Dochody zagraniczne

Gazeta Podatkowa nr 34 (1179) z dnia 27.04.2015

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Dodatek do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 9 (369) z dnia 1.05.2014

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Dodatek do Przeglądu Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Gazeta Podatkowa

Gazeta Podatkowa

Serwis Podatkowy

Przegląd Podatku Dochodowego

Gazeta Podatkowa
1 2 »

Niezbędna pomoc

Skala podatkowa w PIT 2014

Okres obowiązywania: od 2009-01-01 do 2014-12-31
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2014

 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ulgi i odliczenia w PIT 2014

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof  
w 2014 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
e) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
w 2014 r. - wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł
• Darowizny przekazane na:
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2014 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego 
w 2014 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa
kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Według stanu na 1.01.2014 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.
Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulga internetowa
w 2014 r. -  wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, z uwzględnieniem art. 26 ust. 6h ustawy o pdof
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego; w 2014 r. limit opłat na IKZE wynosi 4.495,20 zł
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
w 2014 r. - kwota stanowiąca:
- 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł - na drugie dziecko,
- 166,67 zł - na trzecie dziecko,
- 225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko,
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą 
w 2014 r. - kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
Ulgi i odliczenia
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60