Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2014 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: » PIT 2014

Przychody i koszty

Przegląd Podatku Dochodowego

Gazeta Podatkowa

Wspólne opodatkowanie

Przegląd Podatku Dochodowego

Przegląd Podatku Dochodowego

Odliczenia od dochodu

Dodatek do Gazety Podatkowej

Gazeta Podatkowa

Odliczenia od podatku

Serwis Podatkowy

Przegląd Podatku Dochodowego

Dochody zagraniczne

Przegląd Podatku Dochodowego nr 8 (392) z dnia 20.04.2015

Pozostałe zagadnienia

Gazeta Podatkowa nr 33 (1178) z dnia 23.04.2015
DARMOWY
PROGRAM
szczegółowy opis programu »
Rozlicz podatek łatwo, szybko i prawidłowo! Darmowy program PIT Gofin 2014 - roczne rozliczenie podatku dochodowego za 2014 r. - przeznaczony jest dla wszystkich podatników. Wypełnij zeznanie podatkowe i złóż je w sposób tradycyjny lub przez internet. Program PIT Gofin 2014 umożliwia także złożenie PIT-11 i PIT-40 przez internet przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Uwaga! Program może być wykorzystywany bezpłatnie również do celów zarobkowych.
» Poleć program PIT Gofin 2014 znajomemu
» Chcę otrzymywać informacje o promocjach
Partnerzy
Akcji PIT:

Niezbędna pomoc

Skala podatkowa w PIT 2014

Okres obowiązywania: od 2009-01-01 do 2014-12-31
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa

Koszty uzyskania przychodów w PIT 2014

 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013 i 2014 r.

Ulgi i odliczenia w PIT 2014

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof  
w 2014 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
w 2014 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
e) zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
w 2014 r. - wydatki w części przekraczającej miesięcznie kwotę 100 zł
• Darowizny przekazane na:
a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w 2014 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
b) cele kultu religijnego 
w 2014 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
c) cele krwiodawstwa
kwota odpowiadająca wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
Według stanu na 1.01.2014 r. ekwiwalent pieniężny za 1 litr pobranej krwi wynosi 130 zł.
Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulga internetowa
w 2014 r. -  wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, z uwzględnieniem art. 26 ust. 6h ustawy o pdof
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
wpłaty dokonywane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego; w 2014 r. limit opłat na IKZE wynosi 4.495,20 zł
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
w 2014 r. - kwota stanowiąca:
- 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
- 92,67 zł - na drugie dziecko,
- 166,67 zł - na trzecie dziecko,
- 225 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko,
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy
Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą 
w 2014 r. - kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy)
Ulgi i odliczenia

PIT 2014 - druki

Deklaracje i informacje
Deklaracje i informacje
Zeznanie
Zeznanie
Roczne obliczenie podatku

Rachunki bankowe urzędów skarbowych


Organizacje pożytku publicznego

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku, prowadzi w formie elektronicznej Minister Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mpips.gov.pl/bip/
czy mogę pracownikowi wystawić teraz PIT-11 za jednorazową umowę zlecenie ?
PIT 2012 - PIT-11
Witam. Mój problem jest moze banalny, ale zawsze miałam tylko umowy o pracę, a w kwietniu podpisałam jedną umowę na 180 zł zlecenie. Czy podatek powinnam odprowadzić na konto US ...
PIT 2012 - Umowa zlecenie rycz. do 200 na jakie konto US podatek? Czy to PIT-4 czy PIT8?
Dostałam pismo z US że mój adres nie zgadza się z ich bazą danych. zrobiłam korektę pit-37 dołączyłam też ORD-ZU z wyjaśnieniem ale teraz nie wiem czy dołączać mam pit-o ...
PIT 2012 - Korekta pit-37 czy muszę też dołączyć pit-o?
Witam mam pytanie podatnik ma złożony pit-2 u pracodawcy,i osiągną przychód z najmu na zasadach ogólnych. jak ma prawidłowo wyliczyć zaliczkę z najmu ? przychód i potrącenie przez pracodawcę już ...
PIT 2012 - Wynajem zalciczka i pit-2
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60